Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

STATUTEN 

 


NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: PEELLAND DART BOND, bij verkorting ook te noemen P.D.B.

2. De vereniging is gevestigd te Helmond.

DUUR EN VERENIGINGSJAAR

Artikel 2.

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar loopt van een juni tot en met eenendertig mei van het daaropvolgend kalenderjaar, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo juni volgend op de datum van de oprichting.

DOEL

Artikel 3.

1. De vereniging stelt zich tot doel: het doen beoefenen en bevorderen van de dartssport in al haar verschijningsvormen, met alle daartoe geëigende en geoorloofde middelen.
2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het uitschrijven van wedstrijden; het maken van propaganda voor het dartsspel; het verlenen van hulp bij de oprichting van dartteams; het uitgeven van geschriften en het nemen van maatregelen die kunnen leiden tot verhoging van het niveau van het dartsspel. Dit alles ter beoordeling van het bestuur.
b. door het toezien op naleving van: 
-de statuten;
-het huishoudelijk reglement en het wedstrijdreglement, omschreven in artikel 15 van deze statuten.

OPBOUW

Artikel 4.

1. De vereniging bestaat uit:
a. leden. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten, die zich tot doel stellen het darts spel te beoefenen of te doen beoefenen.
b. uitsluiting van lidmaatschap. Personen die door de vereniging voor bepaalde tijd zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden kunnen geen aanspraak maken op de rechten van een lid van de vereniging.
c. uitzondering(en). Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene(n) alsnog door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering tot toelating worden besloten.
d. erelid. Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering een persoon wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.

2. Voor het verkrijgen en beëindigen van het lidmaatschap zie het huishoudelijk reglement artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8.

INRICHTING

Artikel 5.

1. De organen van de vereniging zijn:
a. de algemene ledenvergadering.
b. het bestuur.
c. alle overige personen en commissie(s) die krachtens de statuten, door de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

 

VERPLICHTINGEN

Artikel 6.

1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de Algemene Ledenvergadering, het bestuur en de commissie(s) als bedoeld in artikel 5 lid 1 na te leven;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de vereniging in naam van de leden aangaat, voor zover laatstgenoemde verplichtingen betrekking hebben op de vereniging.

2. Door de vereniging kunnen in naam van de leden verplichtingen worden aangegaan.

TUCHTRECHTSPRAAK

Artikel 7.

1. In het algemeen zal strafbaar zijn: handelen of nalaten in strijd met de statuten, huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement en besluiten van organen van de vereniging.

2.a. Voor zover de strafbepaling niet aan een commissie, belast met tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om in geval van overtreding straffen op te leggen.
b. Voor strafbepalingen zie huishoudelijk reglement.

GELDMIDDELEN

Artikel 8.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden.
b. ontvangsten uit wedstrijden en andere baten.
2.a. De leden worden jaarlijks gehouden aan het betalen van contributie, waarvan de hoogte door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. De leden kunnen daartoe in verschillende categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen, als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub c.
b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
c. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

BESTUUR

Artikel 9.

1.a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, die door de Algemene Ledenvergadering uit de leden zijn gekozen.
b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
c. De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in functie gekozen.
2.a. Tot de aanvang van de Algemene Ledenvergadering kunnen door het bestuur kandidaten worden voorgesteld.
b. Leden kunnen eveneens kandidaten voorstellen, mits de voordracht door tenminste tien leden wordt ondersteund en minimaal 21 dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris van het bestuur zijn ingediend.
c. De secretaris is verplicht de namen van de kandidaten zo spoedig mogelijk ter kennisstelling van de leden te brengen.
d. Vindt geen kandidaatstelling plaats, dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in haar keus.
e. Zie voor verdere bepalingen betreffende het bestuur het huishoudelijk reglement.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter samen met de penningmeester, of samen met de secretaris, of door de penningmeester en de secretaris tezamen.

2. De vertegenwoordiging van de vereniging kan door deze drie personen aan anderen worden opgedragen voor een speciaal doel en die bevoegd zijn te stemmen en besluiten te nemen ten dienste van de vereniging en in opdracht van de vereniging.

3. De vertegenwoordiging van de vereniging kan ook door de Algemene Ledenvergadering aan personen worden opgedragen.

4. Bestuursleden en vertegenwoordigers van de vereniging, aan wie deze vereniging vertegenwoordiging is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten.

5. Zie voor verdere bepalingen vertegenwoordiging het huishoudelijk reglement.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. De penningmeester moet tegenover het bestuur en de Algemene Ledenvergadering verantwoording afleggen over het in het afgelopen boekjaar beheren van de financiële middelen, nadat deze gecontroleerd zijn door de kascommissie.

3. Zie voor verdere bepalingen rekening en verantwoording het huishoudelijk reglement.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 12.

1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.

2. Jaarlijks zal uiterlijk twee maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Ledenvergadering worden gehouden, waarin het bestuur verslag dient uit te brengen over haar werkzaamheden gedurende het afgelopen verenigingsjaar en onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording afleggend over het afgelopen boekjaar.

3. Voorts zal een Algemene Ledenvergadering moeten worden gehouden op verzoek van de voorzitter of een meerderheid van het bestuur, of op gemotiveerd verzoek van tenminste een/tiende deel van alle leden.

4. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad en/of door een schriftelijke oproeping.

5. De bijeenroeping moet minimaal veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering geschieden.

6.a. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering zijn geschorst.
b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen tot de vergadering aan andere dan onder a. genoemde personen.
c. Alleen de in lid 6 sub a bedoelde leden, die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
d. Tenzij anders in deze statuten is bepaald worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte, geldige stemmen.

7.a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
b. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend.
8. Voor de agenda van deze Algemene Ledenvergadering zie het huishoudelijk reglement.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13.

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. De voorgestelde wijziging moet tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd worden en/of een afschrift op diens verzoek aan een lid ter beschikking worden gesteld.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in vergadering waarin tenminste een/vijfde van de leden aanwezig is.

4. Indien minder dan een/vijfde van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14.

1.a. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten door een speciaal daartoe belegde Algemene Ledenvergadering.
b. Het voorstel tot ontbinding moet tenminste acht weken en een herinnering op twee weken te voren schriftelijk aan de stemgerechtigde leden worden bekend gemaakt.

2. Het besluit tot ontbinding is slechts rechtsgeldig, indien het is genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen op een vergadering, waarin tenminste twee/derde der stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

3. Bij gebreke van het hierboven genoemde aantal stemgerechtigde leden kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste veertien en ten hoogste dertig dagen na de eerste gehouden Algemene Ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.

4. Een eventueel batig saldo kan niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit van ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de Algemene Ledenvergadering aan te wijzen doel.

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden `in liquidatie'.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 15.

1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement en een wedstrijdreglement vast.

2. Het huishoudelijk reglement en het wedstrijdreglement mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 16.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of het wedstrijdreglement niet voorzien beslist het bestuur behoudens haar verantwoordelijkheid tegenover de Algemene Ledenvergadering