Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

WEDSTRIJDREGLEMENT

COMPETITIE

 

Artikel 1

1a. In de periode van september tot juni van het daar op volgende jaar, wordt de wintercompetitie georganiseerd door Peelland Dart Bond, hierna te noemen de Peelland darts competitie (p.d.c)

1b. Een dartsgelegenheid moet zijn een niet zijnde woning, of aanbouw of bijgebouw. Tevens moet deze in het bezit zijn van een horecavergunning.
Het bestuur bepaalt de goedkeuring of het een dartsgelegenheid is of niet, volgens zijnde hun begrip dartsgelegenheid.

2. Tevens wordt er in dezelfde periode een bekercompetitie georganiseerd. Wanneer de Bond een andere competitie organiseert dan de officiële, wordt daarvan mededeling gedaan in het officiële darts orgaan. De Bond deelt dan eveneens mede in hoeverre de regels van deze andere competitie afwijken van de p.d.c.

 

Artikel 2


1. Alle nummers van dit artikel hebben betrekking op de p.d.c. 

2. De Bond deelt de diverse teams in, in een of meerdere divisies. Deze divisies zijn onderverdeeld in:

a. Een of meerdere ere divisies.
b. Een of meerdere eerste divisies.
c. Een of meerdere tweede divisies.
d. Een of meerdere derde divisies.
e. lagere divisies.

Als richtlijn geldt dat deze opbouw een piramide vorm moet hebben, dat er niet meer eerste dan tweede en niet meer tweede dan derde divisies zijn enz.

3. dd. 04.06.14 Elke divisie moet tenminste 12 teams bevatten met een maximum van 14 teams.
 

4. Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de rangschikking in te nemen. Een team of speler/speelster schuldig bevonden aan het opzettelijk verliezen van zijn/haar beurt of partij, kan door het bestuur van verdere deelname aan de p.d.c. worden uitgesloten. Het team of de speler/speelster kan tevens worden uitgesloten van deelname aan andere darts-evenementen gedurende een door het bestuur vast te stellen periode.
 

5. Het bestuur kan een wedstrijdcommissie benoemen, die bestaat uit een voorzitter en minstens twee leden.
 

6. De wedstrijdcommissie en/of de competitieleider stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de wedstrijden, maakt de rangschikking van elke divisie. De publicatie hiervan dient regelmatig te geschieden.

7. Het bestuur maakt voor aanvang van de competitie de promotie en degradatieregeling bekend. Elk team is verplicht zich aan de promotie en degradatieregeling te onderwerpen.
7b. dd. 04.06.14 In het geval dat teams uit een degradatiepositie komen doordat een ander team of teams voortijdig is/zijn gestopt zal desbetreffend(e) team(s) worden gevraag of zij in dezelfde divisie (in het nieuwe seizoen) willen uitkomen of willen degraderen.

8. dd 26.06.13 Elk team dat aan de door Peelland Dart Bond georganiseerde competitie wil deelnemen, kan zich hiervoor digitaal inschrijven op de site van de Peelland Dart Bond.
De inschrijfperiode wordt op de homepage van de Peelland Dart Bond bekend gemaakt.
 

9. dd 07.06.2016 Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden niet meer in behandeling genomen.


 

VOORWAARDENArtikel 3

1. Het bestuur kan aan een inschrijving voorwaarden verbinden, in het bijzonder wat de naam van het team betreft. Nieuwe teams moeten een unieke naam kiezen die nog niet in het systeem voorkomt.

2. dd 26.06.2013 Een team bestaat uit tenminste 5 geregistreerde personen, en maximaal 11 geregistreerde personen.

3. Teams moeten, een team dat een naam heeft gekozen die betrekking heeft op het karakter van de spelers en geaccepteerd is door het bestuur, deze naam respecteren.

4. dd 06.06.2018 De teamleden moeten in het bezit zijn van een geldige spelerspas. De teamcaptain (of vertegenwoordiger) is verantwoordelijk voor aanwezigheid van deze spelerspassen. Zonder spelerspassen mag er niet worden gespeeld.

5. dd 10.06.2015 Controle van teampassen moet geschieden door de (res.)captain van de tegenstander voor aanvang van de wedstrijd, en kan tevens geschieden door leden van het bestuur of personen daartoe aangewezen door het bestuur of de algemene leden vergadering. Deze moeten zich kunnen legitimeren als zijnde controleur, door middel van hun controleurpas.


6. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van een of meerdere invaller(s)/ invalster(s). Deze invaller(s)/ invalster(s) dient/dienen voor aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdformulier vermeld te zijn.
De invaller/invalster mag pas worden ingezet na afloop van de 4 singles en/of het spelen van elke koppel en/of solo.
dd 07.06.2016 De speler/speelster die door een invaller/invalster is vervangen mag opnieuw deelnemen aan die wedstrijd.7. dd 07-06-2023 Geen enkele speler/speelster mag in meer dan één team voor de p.d.c. uitkomen. Een speler/speelster mag ten hoogste eenmaal per competitie naar een ander team worden overgeschreven, de wisseling gaat pas in nadat de registratiekaart is gewijzigd. Teamwisseling kan niet meer plaats vinden gedurende de laatste zes speelweken van de wintercompetitie, alleen in geval van overmacht kan het bestuur hiervoor dispensatie verlenen. In de laatste zes speelweken van de wintercompetitie worden geen nieuwe leden meer toegelaten. Indien een team door uit de competitie genomen wordt omdat zij teveel strafpunten hebben gekregen of wanneer een team uit de competitie stapt mogen de spelers van dat team niet bij een ander team worden ingeschreven gedurende de lopende competitie.

8. Teamwisseling van een speler/speelster van een team naar een in een lagere divisie of in een zelfde divisie spelend team kan alleen plaatsvinden op de helft van het seizoen, na het gespeeld hebben van de helft van het aantal wedstrijden in de competitie door beide teams en alleen dan wanneer het bestuur schriftelijke toestemming verleend. Eerder of later is niet mogelijk.

9a. Indien een team dat aan een competitiewedstrijd heeft deelgenomen, een speler/speelster had opgesteld die daartoe niet gerechtigd was, dan wordt de wedstrijd als verloren beschouwd. Het team dat de ongerechtigde speler/speelster had opgesteld zal 3 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht, op het totaal in de competitie behaalde aantal punten. Verder gelden de regels zoals ze staan vermeld in het wedstrijdreglement artikel 6, lid 3.

9b. De tegenstander die door onvoldoende controleren van de registratiekaarten deze ongerechtigde speler/speelster niet opmerkt, en hier geen aanmerking van maakt op het wedstrijdformulier of meldt bij de competitieleider, krijgt een wedstrijdpunt in mindering op het totaal in de competitie behaalde aantal punten en de behaalde wedstrijdpunten van deze wedstrijd zullen niet worden toegekend.

9c. Vervallen dd. 26.06.2012

10. Indien de meerderheid van de leden van een team onder een andere naam in dezelfde of in een andere speelgelegenheid wensen te spelen, behouden die spelers/speelsters die deze wijziging wensen, hun plaats in de divisie waarin zij spelen of speelden. De overige leden van dat team, dat onder de zelfde naam in de zelfde of een andere speelgelegenheid blijven of gaan spelen worden geacht zich als een nieuw team in te schrijven.

11. dd. 26.06.2013 Een nieuw team start in principe in de laagste divisie tenzij het bestuur hierin anders oordeelt. Bij deze indeling zal het bestuur zoveel mogelijk rekening houden met het spelersniveau van de diverse spelers in dit team.

11b. Zie hiervoor ook huishoudelijk reglement artikel 21, lid 1.

12. Verplaatst naar artikel 6, lid 3f

12b Verplaatst naar artikel 6, lid 3f


13. dd 10.06.2015 Een nieuwe teamnaam kan op aanvraag worden gewijzigd.

14. dd 10.06.2015 Een wijziging in speeldag of speelgelegenheid dient gemeld te worden bij de ledenadministratie. Bij het wijzigen van speeldag is het verplicht de tegenstanders van de eerstkomende 2 thuiswedstrijden zelf in te lichten.
Indien deze tegenstander niet in de gelegenheid is op deze nieuwe speeldag te spelen dient de oorspronkelijke speeldag te worden gehandhaafd.


15. dd. 12-6-2024 Een team dat zich heeft ingeschreven en zich voor aanvang van de competitie terugtrekt krijgt de betaalde contributie gerestitueerd minus 25 euro administratiekosten. Spelers mogen nog bij andere teams worden ingeschreven als nieuw lid.

16. dd. 10.06.2015   Van de divisiekampioenen wordt geacht dat zij aanwezig zijn op de divisiekampioenschappen.
Voor teams die zich binnen 7 dagen voor aanvang van deze kampioenschappen afmelden, niet komen opdagen, of de wedstrijden op deze dag niet afmaken zijn de reglementen m.b.t. strafbepalingen uit de competitie van toepassing. 

17. dd. 12-6-2024  Strafpunten die zijn uitgereikt aan personen vanwege het niet afmaken van de competitie o.i.d. vervallen 3 jaar na afloop van het seizoen waarin ze zijn uitgedeeld. Dit geldt niet voor strafpunten die zijn uitgedeeld n.a.v. misstanden rondom een persoon.

 

MATERIELE BEPALINGENArtikel 4

1. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:

a. Het moet een wedstrijdbord zijn, in goede staat zijn en voldoen aan de eisen van de World Darts Federation.

b. De draden moeten goed zichtbaar zijn en de nummering op de juiste wijze aangegeven. De dubbel 20 moet rood zijn. Zonder beschadigingen en dus volkomen vlak.

c. In alle divisies moet een verhoogde drempel met een minimum hoogte van 38 mm en een minimum breedte van 610 mm geplaatst worden (werplijn), deze drempel heet oche. Gedurende de wedstrijd zal een speler/speelster de bovenkant van de oche (werplijn) niet beroeren, noch zal hij/zij een dart werpen met zijn/haar voeten anders dan achter de oche (werplijn). Een speler/speelster die een of meerdere darts wenst te gooien van een punt naast de oche (werplijn) moet zijn of haar voeten achter een denkbeeldige lijn houden die in het verlengde van de oche (werplijn) ligt.

d. De bull van het bord moet, op een hoogte van 173 cm, ± 0,5 cm verticaal gezien ten opzichte van de oche (werplijn) bevinden en de diagonale afstand tot de oche (werplijn) op 293 cm. De voorkant van het dartbord tot de voorkant van de oche (werplijn) moet horizontaal gezien 237 cm zijn. 

e. De score tijdens een partij moet aangetekend worden op een scorebord voor de oche (werplijn), dit scorebord moet naast het dartbord worden opgehangen. De voorkeur gaat uit naar links van het dartbord.

f. dd.  26.06.2012 Elektronisch schrijven is niet toegestaan. Er dient handmatig te worden geschreven op een duidelijk schrijfbord en met een degelijke stift zodat het leesbaar is voor spelers.

g. dd. 12-6-2024 In rookruimten mag niet gespeeld worden. Minstens een uur voor, tijdens en een half uur na de wedstrijd mag in de ruimte waar gespeeld wordt niet gerookt worden..

h. dd. 26.06.2013  Het dartbord moet zijn voorzien van goede verlichting die ervoor zorgt dat er minimaal schaduw ontstaat waardoor darten in competitievorm niet mogelijk is, dit ter beoordeling van de controleurs.  De verlichting mag nooit een speler die aan de oche (werplijn) staat, verblinden tijdens de wedstrijd.

i. dd. 07.06.2016 Tijdens een koppel of teamwedstrijd is het onderling wisselen  van darts toegestaan. Indien mogelijk dient dit een meter achter de oche (werplijn) te gebeuren, uit het gezichtsveld van de speler die op dat moment aan het gooien is.

j. De dart moet een punt hebben in de vorm van een naald, welke vast zit in de barrel, hij mag niet zwaarder zijn dan 50 gram en niet langer dan 30,5 cm.

 

 

COMPETITIEWEDSTRIJDArtikel 5

1. Een competitiewedstrijd bestaat uit een aantal partijen te weten:

a. Ere divisie:
· Round Robin, 501 best of 1, open start, dubbel finish.
· vier maal single 501, best of five legs, open start, dubbel finish. 
· vier maal koppel 701, best of five legs, open start, dubbel finish. 
(Ieder teamlid speelt maximaal twee partijen koppel 701). 
· één maal solo single 501, best of 5 legs, open start, dubbel finish.
 


b. Eerste divisie:
· vier maal single 501, best of five legs, open start, dubbel finish.
· vier maal koppel 701, best of five legs, open start, dubbel finish.
(Ieder teamlid speelt maximaal twee partijen koppel 701). 
· één maal solo single 501, best of 5 legs, open start, dubbel finish.
· één maal team 1001, best of one leg, open start, dubbel finish.

c. Tweede divisie:
· vier maal single 501, best of five legs, open start, dubbel finish. 
· vier maal koppel 501, best of five legs, open start, dubbel finish.
(Ieder teamlid speelt maximaal twee partijen koppel 501). 
· één maal solo single 501, best of 5 legs, open start, dubbel finish.
· één maal team 1001, best of one leg, open start, dubbel finish.

d. Derde divisies:
· vier maal single 501, best of five legs, open start, dubbel finish. 
· twee maal koppel tac - tics, best of three.
· twee maal koppel 501, best of three. 
(Ieder teamlid speelt maximaal 1 partij koppel tac – tics en 1 partij koppel 501). 
· één maal solo single 501, best of 5 legs, open start, dubbel finish.
· één maal team 1001, best of one leg, open start, dubbel finish.

e. Vierde en lagere divisies:
· vier maal single 501, best of five legs, open start, dubbel finish. 
· vier maal koppel tac - tics, best of one.
(Ieder teamlid speelt maximaal twee partijen koppel tac - tics). 
· één maal solo single 501, best of 5 legs, open start, dubbel finish.
· één maal team 1001, best of one leg, open start, dubbel finish.

f. dd 07.06.2017 In de koppels is het niet toegestaan om 2 keer tegen 1 of meer dezelfde spelers van de tegenstander te gooien.2a. Voor aanvang van de wedstrijd bepalen de captains de volgorde van de spelers voor de singles. Zij doen dit door dit op hun eigen wedstrijdformulier in te vullen en daarna van elkaar over te nemen.

2b. De koppelwedstrijden mogen één voor één op het wedstrijdformulier worden ingevuld.
 

3. dd 07.06.2016 vervallen


4. Het bezoekende team begint met de eerste wedstrijd, en begint dus alle oneven wedstrijden.

5. Alle singles, koppels 501, koppels 701 en de teamwedstrijd 1001 eindigen, nadat door het werpen van een dubbel precies nul bereikt is met deze dubbel. Wanneer een speler/speelster één punt overhoudt of meer scoort dan hij/zij over heeft, dan blijft in de volgende beurt het aantal punten staan dat hij/zij over had voordat hij/zij aan de beurt begon. De koppels tac - tics worden gespeeld over drie kruisjes. Een team heeft de tac - tics alleen dan gewonnen wanneer het team alle getallen en de bull dicht heeft gegooid én dient daarnaast altijd meer punten te hebben dan de tegenstander. Bij gelijke stand dient de partij overnieuw te worden gespeeld. Het team dat begonnen is begint weer.

6. Alle darts moeten bovenhands geworpen worden. Een worp bestaat uit drie darts die één voor één geworpen worden, tenzij met minder dan drie darts de partij beëindigd kan worden. Elke dart per abuis gegooid nadat de benodigde dubbel is gegooid zal niet worden geteld, omdat de respectievelijke leg, set of match al is beëindigd door de dart die de betreffende dubbel raakte.

7. Een competitiewedstrijd bestaat uit 10 partijen (4x single, 4x koppel, 1x solo en 1x teamronde). Voor elke gewonnen partij ontvangt het team 1 gamepunt. Voor elke gewonnen wedstrijd ontvangt het team 2 wedstrijdpunten. 
dd. 04.06.2014 Bij een gelijke stand ontvangt elk team 1 wedstrijdpunt.


8. Het opschrijven van de scores wordt uitgevoerd door een of meerdere scheidsrechters, aangewezen na overleg door de captains. Het bestuur kan neutrale scheidsrechters aanstellen.

9. Binnen het speelveld mogen zich alleen de scheidsrechter c.q. schrijver(s) bevinden en deze worden geacht hun bewegingen, gedurende een werpbeurt van een speler/speelster, tot een minimum te beperken. De tegenstander dient zich op ten minste een meter afstand, uit het gezichtsveld van een speler, achter de oche (werplijn) te bevinden. Gedurende het spel dienen alle spelers c.q. toeschouwers stil te zijn en slechts de speler achter de oche (werplijn) is het toegestaan verzoeken tot de scheidsrechter c.q. schrijver/schrijfster te richten. Interrupties door iemand anders zijn niet toegestaan. De speler achter de oche (werplijn) mag op elk moment tijdens zijn beurt bij de scheidsrechter c.q. schrijver/schrijfster informeren naar de gescoorde punten. De scheidsrechter c.q. schrijver/schrijfster mag alleen punten noemen, niet hoe men een partij uit moet gooien. 

10. ‘Game shot’ of ‘shot’ wordt geroepen door de scheidsrechter c.q. schrijver/schrijfster en is alleen dan geldig als de dart, of darts die gegooid zijn het benodigde aantal punten inclusief de benodigde dubbel telt en in het bord blijven zitten tot zij door de werper of werpster (nadat “game-shot” of “shot” is geroepen) uit het bord zijn gehaald.

11. Een dart telt alleen dan wanneer de punt zich in of tegen de voorkant van het bord binnen de buitenste rand van de dubbel ring bevind en is afgeroepen door de scheidsrechter c.q. schrijver/schrijfster en dan door de werper of werpster uit het bord is gehaald. De score wordt geteld van de binnenkant van de segmentdraad waar de punt van de dart binnen komt en blijft steken in of op de voorkant van het dartbord. Een dart die van het bord ketst of er uit valt wordt niet opnieuw geworpen.

12. De darts moeten worden teruggehaald door de werper/werpster, maar alleen nadat de score is afgeroepen en/of opgeschreven. Nadat een dart door de werper/werpster uit het dartbord genomen is, is de beurt voorbij, ongeacht of men nog een of twee darts over heeft. Een protest over de score, na het werpen van de daarop volgende beurt is niet geldig. Alle scores en afgetrokken getallen moeten opgeschreven en gecontroleerd worden door de scheidsrechter c.q. schrijver/schrijfster en door de spelers/speelsters, voor elke worp van de volgende speler/speelster. Protest over foutief afgetrokken getallen is alleen mogelijk door de speler/speelster als hij/zij aan de beurt is en voordat hij/zij, zijn/haar eerste pijl geworpen heeft.

Verzoeken tot controle van vastgelegde scores of tussentellingen nadat de leg, partij of wedstrijd is beëindigd zullen niet gehonoreerd worden.

13. De captains zijn verantwoordelijk dat tijdens de wedstrijd strikt de hand wordt gehouden aan de spelvolgorde en speelwijze. De scheidsrechter c.q. schrijver/schrijfster let op het aanhouden van de correcte werpafstand. Indien een speler/speelster na een waarschuwing, zich niet houdt aan de correcte werpafstand kan de scheidsrechter c.q. schrijver/schrijfster de worp als ongeldig beschouwen. Hierop is geen beroep mogelijk.

14. Het geluidsniveau van de geluidsinstallatie dient tijdens een wedstrijd op een redelijk niveau te staan. Dit ter beoordeling van de beide captains.

15. Het thuisspelende team schrijft alle wedstrijden.


DATUM EN TIJD EN WEDSTRIJDFORMULIERENArtikel 6

1a. dd. 04.06.2014 Competitieweek loopt van maandag tm zaterdag, de zaterdag mag niet worden opgegeven als thuisspeelavond,
maar slechts gebruikt worden als avond voor een  wedstrijd die verzet moet worden. Verzetten van wedstrijden is over een seizoen 2 maal mogelijk per aanvragend team.
Wedstrijden vinden plaats binnen de competitieweek, waarin de wedstrijd is uitgeschreven. Indien door overmacht en/of afwezigheid niet op de geplande datum of tijd gespeeld kan worden, kan in overleg met beide captains en de competitieleider binnen 7 dagen na de geplande speeldatum de wedstrijd alsnog gespeeld worden. Wordt de wedstrijd niet binnen 14 dagen gespeeld, stelt de competitieleider binnen de 4 weken, volgend op de 14 dagen een datum vast. Het overleg vindt in eerste instantie plaats met het team dat werd gevraagd om mee te werken om te verzetten. Het uitgangspunt is om de zelfde weekdag aan te houden als de oorspronkelijke speeldag. Dit is echter niet noodzakelijk. De uiteindelijke datum is voor beide teams bindend.


1.b dd. 07.06.2017 Een wedstrijd die verplaatst wordt moet door het team wat wenst te verzetten worden aangevraagd via de admin en door tegenstander worden goedgekeurd binnen een tijdsbestek van minimaal 48 uur voor de desbetreffende wedstrijd.

Wanneer een team niet op komt dagen op de vastgestelde datum van spelen dient dit door captain of reservecaptain van het team dat wel aanwezig is diezelfde speelavond telefonisch of per mail te worden doorgegeven aan de competitieleiding van Peelland Dart Bond. Dit zodat er direct maatregelen kunnen worden genomen tegen het betreffende team dat niet is komen opdagen. Gebeurt dit niet dan zal niet alleen het team dat niet is komen opdagen reglementair 3 strafpunten krijgen, maar het team dat niet op gestelde wijze handelt ook 1 strafpunt in mindering krijgen. Na de laatste speelweek moeten alle wedstrijden gespeeld zijn. Het wisselen van de uit en thuis wedstrijd gedurende de 1e competitiehelft is geen verzetten. Hiervan dient wel door beide captains een melding te worden gemaakt aan de competitieleider. Verschuiven van wedstrijden binnen een speelweek is geen verzetten. Hiervan dient wel door beide captains een melding te worden gemaakt aan de competitieleider of functionaris. Wedstrijden die gepland staan op een zon -of feestdag mogen zonder consequenties worden verzet.  (dd 26.06.2013 Met  inachtneming van de regel dat de laatste 2 weken alleen wedstrijden naar voren verzet mogen worden hierin van toepassing blijft). Hiervan dient wel door beide captains een melding te worden gemaakt aan de competitieleider of functionaris. Verzetten in de laatste 2 speelweken is alleen mogelijk indien de wedstrijden naar voren worden verzet, dit om vervalsing van de competitie te voorkomen. Bekerwedstrijden mogen alleen binnen de vastgestelde speelweek worden verzet of vooruit worden gespeeld. Hiervan dient wel door beide captains een melding te worden gemaakt aan de competitieleider of functionaris. 


1c. Onreglementair verzetten van wedstrijden wordt bestraft met 3 strafpunten.

2. De aanvang van competitiewedstrijden is als volgt: voor alle divisies geldt tussen 20.00 en 20.30 uur beginnen. Een team dat te laat komt wordt geacht afwezig te zijn geweest en verliest de wedstrijd indien van het te laat komen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de captain van de tegenpartij en dit bevestigd wordt door getuigen. Een wedstrijd kan aangevangen worden met een onvolledig team, de ontbrekende speler(s) speelster(s) moet(en) echter tijdig aanwezig zijn om het wedstrijdverloop in de juiste volgorde en zonder onderbreking te spelen. Een onvolledig team kan geen wedstrijd spelen, een onvolledig team wordt geacht afwezig te zijn en verliest de wedstrijd.

3a. dd. 26.06.2012 Een team dat afwezig is geweest ontvangt geen wedstrijdpunten. Op het totaal van de door hen in de competitie behaalde aantal wedstrijdpunten zullen 3 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht. Een team dat tweemaal voor een vastgestelde wedstrijd afwezig is geweest, wordt door de competitieleiding uit de competitie genomen. In het geval, dat een team voor een vastgestelde wedstrijd afwezig was, claimt de tegenpartij de wedstrijd en wint deze de wedstrijd met 7-0 en ontvangt 2 wedstrijdpunten.

3b. dd. 26.06.2012 Indien een team 6 strafpunten of meer heeft wordt deze uit de competitie genomen. 

3c. dd. 05.06.2019 Een team dat in de laatste 2 wedstrijden van de competitie niet op komt dagen voor het spelen van een vastgestelde wedstrijd zal 3 strafpunten krijgen, maar wordt dan niet meer uit de competitie genomen. De wedstrijden worden dan beschouwd als geclaimde wedstrijd dus 7-0 uitslag en worden als zodoende opgenomen in de stand. Het team dat niet is komen opdagen in de laatste 2 speelweken zal de daaropvolgende competitie beginnen met 3 strafpunten in mindering. In het geval van stoppen van een team zullen de teamleden elk 1 strafpunt meenemen naar een nieuw team met een maximum van 3 strafpunten per team.

3d. dd. 26.06.2012 Een team dat 6 strafpunten of meer krijgt in een competitie zal bij nieuwe inschrijving voor het volgende seizoen van dit team 3 strafpunten krijgen bij aanvang van de nieuwe competitie. Spelers die in een ander team gaan darten in de nieuwe competitie zullen 1 strafpunt per speler meenemen naar hun nieuwe team.

3e. dd. 26.06.2012 Teams die niet komen opdagen voor de vastgestelde speeldag en zich hiervoor niet hebben afgemeld bij zowel de competitieleiding als de tegenstander worden per direct uit de competitie genomen voor het feit dat ze zich niet hebben afgemeld.
M.u.v. de laatste 2 weken van de competitie, dan worden zij niet uit de competitie genomen maar zijn zij niet meer speelgerechtigd en claimen desbetreffende tegenstanders deze wedstrijd met 7-0 en wordt deze als zodoende opgenomen in de stand.
Alle reglementen betreffende strafpunten voor het niet komen opdagen, blijven tevens van toepassing.

3f. dd. 07.06.2017 Een team dat de competitie niet afmaakt, begint in de daaropvolgende competitie met 3 strafpunten.
Spelers van betreffende teams die in een ander team  gaan gooien zullen in de nieuwe competitie 1 strafpunt per speler meenemen naar het nieuwe team.
dd 10.06.2015 Spelers die zich (voor het einde van de laatste 6 weken van de op dat moment lopende competitie) eventueel willen inschrijven bij een ander team zullen het betreffende strafpunt op dat moment meenemen naar dat nieuwe team.


4. Het wedstrijdbord moet voor het inwerpen minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar zijn. Het bezoekende team (en wel alleen het bezoekende team) moet in de gelegenheid gesteld worden minimaal een kwartier op dit dartbord te kunnen inwerpen. Elke speler/speelster mag voor aanvang van zijn/haar partij hooguit 12 oefendarts gooien op het toegewezen wedstrijdbord. Spelers die bezig zijn met een game mogen geen oefendarts gooien op een ander bord. 

5a. Alleen de door Peelland Dart Bond uitgegeven wedstrijdformulieren zijn geldig. 

6a. Na de wedstrijd wordt het formulier, met volledig ingevulde uitslagen, door beide captains van hun handtekening voorzien. 

6b. Het invoeren/bevestigen van de uitslag via internet (online) is verplicht. Deze uitslagen moeten binnen 72 uur na aanvang wedstrijd ingevoerd/bevestigd zijn. Na 72 uur worden strafpunten toegekend. De deadline voor aanvang wedstrijd ligt op 20.30 uur, vanaf dat moment gaat eerder genoemd tijdspad in.

6c. Wanneer een uitslag komt te vervallen (omdat een team zich terugtrekt uit de competitie) komen alle bijbehorende resultaten te vervallen (180-ers, hoogste finishes en punten).
dd 26.06.2013 Strafpunten blijven staan.

7. Op het wedstrijdformulier kunnen door de captains op en aanmerkingen over de wedstrijd worden gemaakt en moeten de mensen die 180 geworpen hebben en de finishes vermeld worden. Voor de ere, 1e en 2e divisie finishes vanaf 120 voor de 3e en 4e divisie finishes vanaf 100. De 180 worpen en de hoge finishes worden alleen erkend, als ze op het wedstrijdformulier zijn opgenomen. Dit geldt niet voor de finishes en 180 worpen die gegooid worden in de bekercompetitie. Tijdens bekerwedstrijden mogen slechts alleen de 170-finishes worden genoteerd.

8. Mochten er tijdens een wedstrijd onregelmatigheden gebeuren, dan dient hiervan een melding te worden gemaakt op het wedstrijdformulier of schriftelijk binnen twee weken te worden gemeld bij het bestuur. 
 

9. dd. 04.06.2014  De wedstrijdformulieren dienen door de allebei de captains te worden bewaard totdat de uitslagen op internet geheel zijn geaccepteerd en bevestigd.      


KAMPIOENArtikel 7
a. In alle divisie bepaalt bij gelijk aantal wedstrijdpunten, het hoogste aantal games de winnaar. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten en gelijk aantal games bepaalt het hoogst aantal gewonnen wedstrijden de winnaar. Is het aantal dan nog gelijk, wordt er op neutraal terrein, aangewezen door het bestuur, een beslissingswedstrijd gespeeld.

b. In alle divisie uitgezonderd de laagste bepaalt bij gelijk aantal wedstrijdpunten, het laagste aantal games de degradatie. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten en gelijk aantal games bepaalt het laagste aantal gewonnen wedstrijden de degradatie. Is het aantal dan nog gelijk, wordt er op neutraal terrein, aangewezen door het bestuur en of wedstrijdleiding, een beslissingswedstrijd gespeeld.


BEKERCOMPETITIEArtikel 8
1. Door Peelland Dart Bond wordt elk jaar een bekercompetitie georganiseerd. Voor de bekercompetitie gelden de statuten en reglementen. Er wordt gespeeld met alleen een winnaarsronde en conform het knock-off principe. Aan de bekercompetitie wordt door alle teams deelgenomen ongeacht de divisie waarin de teams spelen.
dd.04.06.2014 Tijdens de voorrondes wordt de speellocatie bepaald door loting. In eerst volgende 3 speelrondes krijgen lager spelende divisies een thuisvoordeel.
Is de divisie gelijk dan wordt de speellocatie bepaald door loting. Vanaf de 4e ronde wordt de speellocatie weer bepaald door loting.
De finale is altijd op woensdag . 

2a. dd. 07.06.2023 Bij het niet of niet volledig aanwezig zijn van een team wordt het team automatisch uit de bekercompetitie genomen en worden er 2 punten in mindering gebracht op het totaal te behalen punten in de wintercompetitie en zal het team ook nog een waarschuwing mee nemen naar het opvolgende seizoen. En zal in het nieuwe seizoen al na 1 keer niet of niet volledig zijn, zowel in de beker als in de wintercompetitie het team teruggetrokken worden zowel uit de beker als uit de wintercompetitie. Wanneer een team afwezig is en zich niet heeft afgemeld wordt een team ook per direct uit de wintercompetitie gehaald.
Strafpunten behaald in de bekercompetitie worden direct verwerkt in desbetreffende wintercompetitie en niet meegenomen naar de opeenvolgende wintercompetitie.2b. dd. 04.06.2014 Alle bekerwedstrijden beginnen tussen 20.00 uur en  20.30 uur

3a dd. 06.06.2018 Het in de bekercompetitie gehanteerde speltype is:
· 4 x single 501, best of five legs, open start, dubbel finish.
· 4 x koppel 501, best of five legs, open start, dubbel finish.
· 4 x koppel tac - tics, best of one leg.
· 1 x team 1001, best of one leg, open start, dubbel finish.
3b. De laatste 8:
· 4 x single 501, best of five legs, open start, dubbel finish.
· 4 x koppel 501, best of five legs, open start, dubbel finish.
· 4 x koppel tac - tics, best of three legs.
· 1 x team 1001, best of one leg, open start, dubbel finish.


4. Bekerwedstrijden mogen alleen binnen de vastgestelde speelweek worden verzet of vooruit worden gespeeld. Hiervan dient wel door beide captains een melding te worden gemaakt aan de competitieleider of functionaris. 


PEELLANDBOKAAL

Artikel 9
Vervallen


 

 

SLOTBEPALINGENArtikel 10

1. Het bestuur van Peelland Dart Bond behoud zich het recht, zonder opgaaf van redenen, de data, plaats van geplande darts evenementen te annuleren of te veranderen. 

2. Alle spelers van Peelland Dart Bond spelen volgens de regels vastgelegd in deze reglementen en indien nodig volgens regels vastgelegd door het bestuur. Indien men zich niet aan de regels houdt volgt een boete of schorsing.

3. Indien een teamcaptain of vertegenwoordiger of speler/speelster, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur, niet aanwezig is bij de officiële prijsuitreiking, dan verbeurt de betrokkene het recht op ontvangst van trofeeën en/of prijzengelden verbonden aan de prijsuitreiking.

4. Een speler/speelster die zijn spelverplichtingen in een wedstrijd niet na komt, verspeelt het recht op wedstrijdpunten.

5. Alle trofeeën die aan een team of speler worden uitgereikt, worden eigendom van dat team of die speler, tenzij de trofeeën een wisselkarakter hebben, dan zullen zij op verzoek van het bestuur terug moeten worden gegeven.

6. Als extra kosten zijn gemaakt als ingevolge van het in gebreke blijven van, of door het toedoen van een speler/speelster of team, dan is de speler/speelster of het team aansprakelijk voor deze extra kosten.

7. Als een speler/speelster of team betrokken is bij, of de oorzaak is van, acties welke geacht worden de dartssport of Peelland Dart Bond in diskrediet te hebben gebracht, dan zullen tegen die speler/speelster of dat team disciplinaire maatregelen worden genomen, hetgeen kan inhouden: het opleggen van boetes, schorsing en/of andere maatregelen.

8. dd 10.06.2015 Dit wedstrijdreglement treedt onmiddellijk in werking na aanneming in de Algemene Ledenvergadering en vervangt alle voordien van kracht zijnde wedstrijdreglementen.


9. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist het bestuur van Peelland Dart Bond. Deze beslissing is bindend en niet aanvechtbaar