Peelland Dart Bond

"De leeuwin van Brabant"

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

COMPETITIE QUICK MENU


Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:
- de Bond: Peelland Dart Bond.
- de statuten: De statuten van Peelland Dart Bond.
- het H.R.: het huishoudelijk reglement van Peelland Dartbond.
- het bestuur: het bestuur van Peelland Dart Bond.
- de competitieleider: het bestuurslid dat belast is met de leiding van de competitie(s) van Peelland Dart Bond.
- Algemene Ledenvergadering: Een Algemene Ledenvergadering van Peelland Dart Bond, zoals vermeld is in de statuten Artikel 12.
- De Jaarvergadering: De Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks gehouden wordt uiterlijk 2 maanden na afloop van het boekjaar.
- De leden: Alle leden vermeld in Artikel 4, lid 1 van de statuten.
- Contributie: dd. 04.06.2014 De op grond van de statuten, artikel 8, lid 1 a en 2a verschuldigde geldelijke
bijdrage, die door de teamcaptain bij inschrijving per IDEAL dient te worden voldaan.         
- Wedstrijden: Darts wedstrijd georganiseerd door de Bond, een dartsvereniging of dartsteam.
- Officieel Orgaan: Het officieel door Peelland Dart Bond uitgegeven dartblad en de website, waarin vermeld staan: Oproepen tot Algemene Ledenvergaderingen, wedstrijdagenda, wedstrijduitslagen en officiële mededelingen.

VERKRIJGEN LIDMAATSCHAP

Artikel 2

1. dd. 04.06.2014 Leden van een team die als team lid willen worden van de Peelland Dart Bond, dienen zich hiervoor digitaal in te schrijven via de site van de Peelland Dart Bond.
De inschrijfperiode wordt op de homepage van de site bekend gemaakt. Zij dienen daarvoor de gegevens genoemd onder artikel 2, lid 1a in te vullen.

a. dd. 04.06.2014 Een complete opgave van namen, adressen, postcodes en telefoonnummers, geboortedata, mogelijk e-mailadres van haar leden, waarbij e-mailadres van captain en reservecaptain verplicht is. Pasfoto’s, indien nog niet in bezit van Peelland Dart Bond, kunnen op de daarvoor bestemde pasjesinname avonden worden ingeleverd of digitaal aan de ledenadministratie worden verstuurd. Pasfoto’s dienen te allen tijden recent te zijn .

b. De naam en het adres van de te benutten speelgelegenheid.

c. De eerst vermeldde naam op het inschrijfformulier is de teamcaptain. De tweede naam is de vervangende captain.

2. dd 10.06.2015 Indien een nieuw teamlid wordt ingeschreven en er is binnen 2 weken na aanmelding geen pasfoto ontvangen van dit nieuw ingeschreven lid kan er geen spelerspasworden afgegeven.
Een speler is dan niet speelgerechtigd en gelden er met terugwerkende kracht maatregelen op basis van artikel 3, lid 9a van het wedstrijdreglement.Artikel 3

1. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen over de toelating van haar leden en ziet er op toe dat het team en haar leden voldoen aan de in de statuten Artikel 6 gestelde eisen.

2. Het bestuur kan aan de toelating voorwaarden verbinden.

3. De minimum leeftijd voor het verkrijgen van het seniorlidmaatschap is 16 jaar. De leeftijd van 16 jaar dient bereikt te zijn voor het spelen van de 1e wedstrijd.

Artikel 4

2. Degene die ondersteunend lid van de Bond wenst te worden, dient zich aan te melden bij de secretaris van de Bond. Het bestuur beslist over zijn/haar toelating met meerderheid van stemmen.

Artikel 5

1. Ereleden en leden van verdienste, zijn leden die, op voorstel van het bestuur, wegens zijn of haar bijzondere verdiensten voor de Bond door de Algemene Ledenvergadering, als zodanig zijn benoemd.

2. Het voorstel om iemand te benoemen tot Erelid of lid van verdienste, behoeft niet vermeld te worden op de agenda van de Algemene Ledenvergadering.

3. Om als Erelid of lid van verdienste benoemd te worden behoeft betrokkene niet reeds lid te zijn van Peelland Dart Bond.

4. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

HET BEËINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. dd. 04.06.2014 Vervallen

3. dd. 04.06.2014 Vervallen

Artikel 7

1. Opzegging van het lidmaatschap van een lid of een team door het bestuur of door de Algemene Ledenvergadering kan ten alle tijden geschieden indien een lid of een team niet of niet meer voldoet aan de vereisten gesteld in de statuten, Artikel 6, lid 1, en ook als redelijkerwijze van de Bond niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

2. Redelijkerwijze kan dit niet van de Bond worden gevergd:

a. Indien het lid of team niet voldoet aan de financiële verplichtingen ten aanzien van de Bond.

b. Indien een lid of team de belangen van de Bond of de dartssport in het algemeen op ernstige wijze heeft geschaad, alsmede op grond van ernstig wangedrag, zulks ter beoordeling van het bestuur, respectievelijk de Algemene Ledenvergadering.

3. Is vervallen

4. De Algemene Ledenvergadering kan een besluit als bedoelt in voorgaande lid 1 en 2 en 3 slechts nemen, na een met reden omkleed voorstel, hetzij van het bestuur of van 5 teamcaptains.

5. Ondanks beëindigen van het lidmaatschap door een team of lid, of door opzegging van het lidmaatschap door het bestuur tijdens de competitie, blijft voor het lopende jaar contributie over het volle jaar verschuldigd.

6. Het lidmaatschap eindigt op de dag voorafgaande aan de sluitingsdatum voor inschrijving van het daaropvolgende seizoen.

Artikel 8

1. Een voorstel tot ontzetting uit de hoedanigheid van een Erelid of een lid van verdienste, door het bestuur of door 10 % van de leden moet geplaatst worden op de agenda van de Algemene Ledenvergadering, waarin dit voorstel behandeld zal worden.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur of door de Algemene Ledenvergadering, van ondersteunende leden kan gebeuren op de zelfde gronden als omschreven in Artikel 7, lid 1, 2 en 3.

3. Van elk besluit tot schorsing of opzegging van het lidmaatschap van een lid, team of erelid wordt door het bestuur mededeling gedaan aan de betrokkene; Het bestuur is verplicht dit besluit te publiceren.

BEROEP

Artikel 9

1. Een beroep tegen een besluit van het bestuur, opzegging van een lid of team, of een strafmaatregel wordt ingesteld met een aangetekend schrijven aan de secretaris.

2. Indien een beroep gedaan wordt op de commissie van beroep, moet de secretaris het beroep onverwijld in handen van deze commissie stellen. Het artikel 17 van dit huishoudelijk reglement is dan van toepassing.

3. Wordt beroep gedaan op de Algemene Ledenvergadering, dan dient dit beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering geplaatst te worden.

4. Het is mogelijk een beroep te doen op de commissie van beroep of een beroep op de Algemene Ledenvergadering, niet op beide.

5. De betrokkene heeft het recht bij de behandeling van zijn beroep in de Algemene Ledenvergadering zelf aanwezig te zijn en zelf het woord te voeren en zich door een raadsman terzijde te laten staan.

6. Op de beslissing van de commissie van beroep en op de beslissing van de Algemene Ledenvergadering is geen beroep mogelijk.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 10

Zie statuten, Artikel 12.

1. In de bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering zal de agenda voor de vergadering vermeld worden, dit zijn de redenen waarom deze Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen is.

2. De agenda van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moet in ieder geval de volgende onderwerpen bevatten:

a. Behandeling van de notulen van de voorafgaande Algemene Ledenvergadering.

b. Een verslag van de secretaris over het afgelopen jaar.

c. Een verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar.

d. Het verslag van de kascommissie over hun controle van de stukken.

e. De verkiezing van het bestuur.

f. De verkiezing van de kascommissie.

g. De verkiezing van de commissie van beroep.

h. De rondvraag, waarbij eerst gevraagd word wie er een vraag voor de rondvraag heeft.

3. Elk lid van Peelland Dart Bond, vanaf 18 jaar, heeft, tijdens de vergadering, recht van amendement en van initiatief zolang hij of zij niet geschorst is.

4. Elk lid van Peelland Dart Bond, vanaf 18 jaar, heeft stemrecht, zolang hij of zij op het moment van de stemming niet geschorst is.

5. dd. 04.06.2014 Vervallen

6. dd. 04.06.2014 Vervallen

7. De voorzitter beslist over de wijze van stemmen (hoofdelijk of schriftelijk).

8. In alle gevallen is een hoofdelijke stemming toegestaan, indien geen van de stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming verlangt.

9. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen.

10. Een voorstel is verworpen indien geen meerderheid van stemmen wordt verkregen.


11. De Algemene Ledenvergaderingen zijn niet openbaar. Personen die niet lid zijn van Peelland Dart Bond hebben geen recht van toegang tenzij ze door het bestuur zijn toegelaten.

12. dd. 06.06.2018 Voorstellen van leden, betreffende een divisie waarin zij zelf niet actief zijn, worden niet ter stemming gebracht. Uitzondering op deze regel is wanneer het er sterk op lijkt dat het betreffende lid het komende seizoen deel zal nemen in de betreffende divisie.

 

Artikel 11

1. Over elk voorstel dat het zelfde onderwerp betreft wordt naar volgorde van indiening gestemd, tenzij een later ingediend voorstel een verdere strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel, dit ter beoordeling van de voorzitter, in dat geval wordt over het meest verst strekkende voorstel het eerst gestemd.

2. Op overeenkomstige wijze wordt gehandeld met betrekking op wijzigingen op een voorstel, over wijzigingen op een voorstel wordt gestemd voor er over het voorstel gestemd wordt. Indien over zaken gestemd wordt en geen meerderheid verkregen wordt beslist het bestuur.

3. De verkiezing van personen geschiedt, indien er meerdere kandidaten voor dezelfde vacature zijn schriftelijk. Wanneer een stemming gehouden wordt voor de invulling van een vacature, wordt indien er meer als twee kandidaten zijn, eerst gestemd om de twee kandidaten met de meeste stemmen over te houden. Als bij de tweede stemming een persoon de meerderheid van stemmen heeft gekregen, wordt die persoon als verkozen aangemerkt.

4. Indien dan een volstrekte meerderheid niet is verkregen, vindt een nieuwe stemming plaats en wordt degene die dan de meeste stemmen heeft als gekozene aangemerkt. Indien het aantal stemmen nog steeds gelijk is beslist het lot.

5. Indien het aantal kandidaten het aantal vacatures niet overtreft, worden alle kandidaten als gekozen aangemerkt en heeft indien nodig een aanvullende verkiezing plaats.

HET BESTUUR

Artikel 12

1. Het bestuur bestaat uit ten hoogste 9 leden. Over elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.Zie statuten artikel 9.

2. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid is het bestuur gerechtigd tot aan de volgende Algemene Ledenvergadering, de functie in te vullen door een ander bestuurslid.

3. Het bestuur is gerechtigd na tussentijds aftreden van een bestuurslid diens verschillende functies, tot de volgende Algemene Ledenvergadering, onder Peelland Dart Bond leden te verdelen, interim bestuursleden genaamd.

4. Het bestuur bericht de leden direct, via het dartsorgaan, van een tussentijds aftreden van een bestuurslid, indien besloten is tot tussentijds benoeming dan dient naast de naam tevens enige informatie over de achtergrond van het nieuwe interim-bestuurslid te worden verschaft.

5. Zodra in totaal ten minste de helft van het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde aantal bestuursleden tussentijds is afgetreden, handelt het bestuur slechts de lopende zaken af en belegt het bestuur op zo kort mogelijke termijn een Algemene Ledenvergadering om een nieuw bestuur te kiezen. In dit geval treden alle bestuursleden op deze vergadering af, waarna zij , naast een aanvulling door nieuwe bestuursleden, eventueel weer herkiesbaar zijn voor een nieuwe, dus niet doorlopende periode.

6 Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van Peelland Dart Bond en met de taken die hun door de statuten, het huishoudelijk reglement en de Algemene Ledenvergadering worden opgedragen.

7 Het bestuur kan uit hun midden een dagelijks bestuur van tenminste drie mensen aanwijzen, die de eenvoudige dagelijkse werkzaamheden verrichten, zij zijn gerechtigd in spoedeisende gevallen beslissingen te nemen.

8 Aan de leden van het bestuur kunnen de kosten, voor zover deze voor en in opdracht van de leden en in uitoefening van hun functie zijn gemaakt, worden vergoed.

9. dd. 04.06.2014 Om de 2 jaar treed een bestuurslid af, met uitzondering van de voorzitter, penningmeester, de secretaris en de competitieleider die voor drie jaar in functie gekozen worden. Na aftreden van elk bestuurslid is deze door de Algemene Ledenvergadering weer herkiesbaar, indien hij of zij zich weer voor een periode beschikbaar stelt.

10. Bestuursvergaderingen moeten belegd worden op aanwijzing van de voorzitter, en/of op aanwijzing van tenminste twee bestuursleden en op aanwijzing van tenminste 10 % van de leden van Peelland Dart Bond.

11. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dient tenminste de meerderheid van de bestuursleden de desbetreffende vergadering bij te wonen.

12. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, elk (interim-)bestuurslid heeft 1 stem.

BESTUURSFUNCTIES

Artikel 13

1. De voorzitter heeft de algemene leiding, hij is belast met de leiding van de Algemene Ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen.

2. Hij opent en sluit de discussies; in geval van sluiting van een discussie is hij verplicht deze te heropenen, als een meerderheid van de aanwezige leden dit wenst.

3. Hij is gerechtigd in geval van wangedrag een lid het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen.

4. Hij zorgt voor het nakomen van de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.

5. Hij is bevoegd officiële uitgaande stukken van Peelland Dart Bond mede te ondertekenen.

6. Hij vertegenwoordigd Peelland Dart Bond bij officiële bijeenkomsten.

7. De vice-voorzitter treedt op bij afwezigheid van de voorzitter en oefent diens taak uit zolang de afwezigheid duurt. Hem kunnen door het bestuur ook andere taken worden opgedragen. De vice-voorzitter wordt gekozen binnen het bestuur.

8. De secretaris heeft tot taak het notuleren van alle officiële vergaderingen en/of samenkomsten van de bond De briefwisseling te voeren uit naam van en zo nodig in overleg met zijn mede bestuursleden. Een afschrift hiervan en alle ontvangen brieven en officiële stukken drie jaar te bewaren.

9. Hij brengt in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit over de toestand en de werkzaamheden van de Bond in het afgelopen jaar.

10. Hij draagt zorg voor het plaatsen van het hiervoor genoemde jaarverslag en alle officiële mededelingen in het officiële bondsorgaan.

11. Hij verricht alle werkzaamheden welke hem door de statuten, het huishoudelijk reglement, de Algemene Ledenvergadering en het bestuur worden opgedragen.

12. De penningmeester beheert in overleg met het bestuur de gelden van Peelland Dart Bond.

13. Hij draagt zorg voor een behoorlijke boekhouding, int de aan Peelland Dart Bond toekomende gelden en voldoet de schulden tegen bewijs van betaling.

14. Voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering laat hij zijn inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar controleren door de kascommissie.

15. Hij brengt in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit over de geldmiddelen van Peelland Dart Bond en legt aan de Ledenvergadering een begroting voor, over de inkomsten en uitgaven van het komend jaar.

16. Hij is verplicht de kasgelden van Peelland Dart Bond gescheiden te houden van zijn privé middelen; kasgelden die een bedrag van € 250,00 te boven gaan dient hij te plaatsen op een giro of bankrekening ten name van "Penningmeester Peelland Dart Bond".

17. Hij is voor de onder zijn beheer vallende baten persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat de tekortkomingen hem redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.

18. Verder verricht hij alle werkzaamheden welke hem door de statuten, het huishoudelijk reglement, de Algemene Ledenvergadering en het bestuur worden opgedragen.

19. De competitieleider. Het bestuur wijst uit zijn midden iemand aan die belast wordt met de leiding van de competitie.

20. Bestuursleden verrichten de taken die de Algemene Ledenvergadering of het bestuur hen opdraagt.

CONTRIBUTIES

Artikel 14

1. De leden en ondersteunende leden van Peelland Dart Bond zijn verplicht jaarlijks aan de bond een contributie te betalen. In de contributie is inbegrepen de deelneming aan de wintercompetitie. Niet inbegrepen is de deelneming aan de zomercompetitie, de hoogte van de contributie en de zomercompetitie wordt op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering apart vastgesteld.

2. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, voorstel tot wijziging van de hoogte van de contributie van de wintercompetitie moet op de agenda van die vergadering geplaatst worden.

3. dd  07.06.17 De jaarlijkse contributies moet door de teamcaptain bij inschrijving per IDEAL worden voldaan.         

4. De Algemene Ledenvergadering is gerechtigd ten behoeve van een bepaald doel aan leden een hoofdelijke omslag op te leggen. Zij bepaald hierbij de termijn waarbinnen deze omslag moet zijn betaald.

BOETES EN STRAFBEPALINGEN

Artikel 15

1. Het bestuur is gerechtigd aan een lid of leden of teams een financiële boete op te leggen wegens:
a. Het niet tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen ten aanzien van Peelland Dart Bond.
b. Het niet tijdig voldoen aan haar administratieve verplichtingen ten aanzien van Peelland Dart Bond.
c. Het niet voldoen aan de bepalingen van het wedstrijdreglement, voor zover hierin een boetebepaling van toepassing is.
d. Het niet voldoen aan Artikel 6, lid 1b van de statuten.
e. dd. 7.6.2016 Spelerspassen zijn en blijven te allen tijde persoonlijk eigendom. Bij het noodzakelijk vervangen
door verlies of beschadiging vaneen spelerpas worden 15 euro kosten in rekening gebracht.
Deze boete dient 2 weken na het opleggen van de boete te zijn voldaan, zonder ontvangen
betaling wordt er geen nieuwe spelerspas afgegeven. Een speler is dan niet speelgerechtigd en gelden er met terugwerkende kracht
maatregelen op basis van artikel 3, lid 9a van het wedstrijdreglement.
f. dd. 7.6.2016 Bij het noodzakelijk vervangen door verlies of beschadiging van een teampas, gedurende het seizoen, worden 15 euro
kosten in rekening gebracht. Deze boete dient 2 weken na het opleggen van de boete te zijn voldaan, zonder ontvangen betaling
wordt er geen nieuwe teampas afgegeven. Een team is dan niet speelgerechtigd en gelden er met terugwerkende kracht maatregelen
op basis van artikel 3, lid 9a van het wedstrijdreglement die dan voor het team van toepassing zijn.2. De hoogte van de boete mag niet groter zijn dan € 25,00 per aangelegenheid en de materiële schade kan en zal op de overtreder verhaald worden.

3. Voor zover het overtredingen van het wedstrijdreglement betreft kan het bestuur het recht om boetes op te leggen overdragen aan de competitieleider.

4. Een opgelegde financiële boete dient aan de Penningmeester voldaan te worden binnen 1 maand na aantekening. Niet tijdige betaling kan aanleiding geven tot uitsluiting van de competitie bedoelt zoals in artikel 1, lid 1a t/m 2 van het wedstrijdreglement.

5. Voor personen kan het bestuur de volgende straffen opleggen:

a. Een berisping met waarschuwing, schriftelijk uitgevoerd.
b. Een verbod van het bekleden van officiële of van speciale functies in Peelland Dart Bond.
c. Een verbod van deelneming aan wedstrijden voor een bepaald tijdvak of voor een aantal malen.
d. Het bestuur kan bij de Algemene Ledenvergadering een voorstel tot royeren van een lid indienen en hem of haar in afwachting van de behandeling door de Algemene Ledenvergadering schorsen als lid van Peelland Dart Bond.

6. Voor verenigingen of teams kan het bestuur de volgende straffen/sancties opleggen:

a. Een berisping met waarschuwing schriftelijk.
b. Een verbod om bij een aantal wedstrijden een of meer met name te noemen leden toe te laten.
c. Verplichten, een of meerdere wedstrijden in een andere dan de eigen speelgelegenheid te laten spelen.
d. Het bestuur kan bij de Algemene Ledenvergadering een voorstel tot royeren van een vereniging of team indienen, en de vereniging of team in afwachting van de behandeling door de Algemene Ledenvergadering schorsen als leden van Peelland Dart Bond.
e. dd. 04.06.2014 Vervallen
 

7. Straffen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd, met vaststelling van een bepaalde proeftijd met of zonder bepaalde voorwaarden. Wordt aan bepaalde voorwaarden niet voldaan of wordt door de voorwaardelijk gestrafte(n) binnen de proeftijd opnieuw een strafbaar feit gepleegd, dan treed de voorwaardelijk uitgesproken straf automatisch in.

8. Indien het bestuur tot de conclusie is gekomen dat een zeer zware straf dient te worden opgelegd, dient het voltallig bestuur overleg te plegen voordat de straf wordt opgelegd.

9. De door het bestuur opgelegde (onvoorwaardelijke) straffen worden gepubliceerd in het bondsorgaan.

10. De secretaris van het bestuur bewaart een afschrift van opgelegde voorwaardelijke en onvoorwaardelijke straffen gedurende tenminste 3 jaar.

COMMISSIES

Artikel 16

1. Het bestuur kan commissies benoemen met een uitvoerende, onderzoekende of informatieve taak. Een zelfde bevoegdheid heeft de Algemene Ledenvergadering, met dien verstande dat een door de Algemene Ledenvergadering benoemde commissie met een uitvoerende taak, zich niet kan bewegen op terreinen, waarop een door het bestuur benoemde commissie werkzaam is. Commissies worden voor een jaar benoemd. Behalve indien uitdrukkelijk anders is bepaald, behoeven leden van een commissie niet lid te zijn van een team.

2. Het bestuur wijst een van zijn bestuursleden aan tot voorzitter van een door hen ingestelde commissie. Tot leden van een commissie kunnen slechts personen worden benoemd, die:
a. lid zijn van Peelland Dart Bond.
b. Leden die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

3. De commissies vergaderen zo dikwijls als zij nodig achtten, zij regelen hun arbeid zelfstandig, ze zijn rekening en verantwoording schuldig aan het bestuur en de Algemene ledenvergadering.

4. Aan de leden van de commissies kunnen de kosten welke zij in de uitoefening van hun functie gemaakt hebben worden vergoed. Het bestuur stelt hiervoor normen vast.

COMMISSIE VAN BEROEP

Artikel 17

1. De commissie van beroep is bevoegd van een geschil kennis te nemen in alle gevallen waarin door een lid of team gevraagd wordt.

2. Wanneer een vereniging, team of lid vindt dat een opgelegde straf niet terecht is kan hij of zij beroep aantekenen tegen die straf, opschorting van de opgelegde straf vindt alleen plaats wanneer de betrokkene hierom vraagt en indien de commissie van beroep hiermee akkoord gaat.

3. Een beroep moet worden ingediend door toezending van een beroepsschrift in tweevoud (aangetekend), aan de secretaris van Peelland Dart Bond, binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit waartegen de betrokkene in beroep wil gaan.

4. Het beroepsschrift moet met redenen omkleed zijn, die de betrokkene heeft tegen het besluit.

5. De secretaris zendt binnen een week een exemplaar van het beroepsschrift met een kopie van de op het besluit betrekking hebbende stukken aan de voorzitter van de commissie van beroep. Het bestuur is verplicht alle inlichtingen aan de commissie ter beschikking te stellen, die van belang zijn of kunnen zijn.

6. De voorzitter van de commissie wijst uit de commissie drie personen aan die het beroep zullen behandelen. Hij is gerechtigd zichzelf aan te wijzen. Persoonlijke betrokkenheid moet vermeden worden. 

7. De voorzitter regelt met inachtneming van dit huishoudelijke reglement, de wijze waarop het beroep zal worden behandeld.

7b.  dd 26.06.2013 De commissie van beroep is bevoegd om te toetsen of de reglementen juist zijn toegepast. Zij zijn niet bevoegd om zelf straffen op te leggen.


8. De commissie van beroep beslist het geschil naar eer en geweten in alle redelijkheid en zonder onnodig uitstel. De beslissing van de commissie van beroep is bindend voor alle betrokken partijen.

8b Uitgezonderd als de commissie van beroep buiten de regels treed die zijn opgelegd in het wedstrijdreglement, huishoudelijk reglement en statuten. Zij kunnen dan alleen na een spoed beraad van het voltallig bestuur op hun fouten gewezen worden en laten herstellen.


9. De commissie van beroep deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de secretaris van Peelland Dart Bond, die dan binnen een week na ontvangst de betrokken partijen schriftelijk de uitslag laat weten.

10. De Commissie van Beroep is bevoegd de kosten van het beroep geheel of gedeeltelijk te verhalen op de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

11. dd. 04.06.2014 Diegene die beroep aantekent en door de CvB in het gelijk wordt gesteld is gerechtigd de kosten van het aangetekend versturen te verhalen op het bestuur.


SELECTIECOMMISSIE

Artikel 18

1. De selectiecommissie wordt aangewezen door het bestuur, en bestaat uit tenminste 3 personen, en maximaal 7 personen.

2. De selectiecommissie stelt de diverse bondsteams samen.

3. De selectie vindt plaats op grond van resultaten in de winter- en/of zomercompetitie en/of individuele kampioenschappen. Personen moeten zich aanpassen aan, en kunnen functioneren binnen het team.

4. dd. 04.06.2014 Een selectiespeler dient lid te zijn van de Peelland Dart Bond

DE KASCOMMISSIE

Artikel 19

1. dd. 04.06.2014 Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd die bestaat uit 2 leden en een plaatsvervangend lid. Een lid wordt gekozen voor 2 jaar. Het lid dat aftreed is na een jaar indien hij of zij dit wenst weer verkiesbaar. Tot lid van de kascommissie kunnen slechts meerderjarige leden van Peelland Dart Bond benoemd worden, die geen lid van het bestuur zijn.

2. De kascommissie heeft tot taak de boeken van de penningmeester te controleren vóór de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Zij dient op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit te brengen van haar bevindingen.

3. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet de kascommissie diens boeken binnen 6 weken controleren.

OFFICIEEL ORGAAN

Artikel 20

1. In het officiële orgaan worden onder het hoofd 'Officieel' door het bestuur besluiten en mededelingen van algemeen belang gedaan.

2. In het orgaan moeten de eindstand(en) van de competitie vermeld worden.

INDELING VAN DE COMPETITIES

Artikel 21

1. Het bestuur verzorgt de indeling van de teams in divisies.

1b. Zie hiervoor ook wedstrijdreglement artikel 3, lid 11.

2. De beslissing over promotie en degradatie berust bij het bestuur.

DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN

Artikel 22

1. De leden zijn gerechtigd aan de door de Peelland Dart Bond uitgeschreven competities en wedstrijden deel te nemen, voor zover hen dit recht niet door het bestuur is ontzegd.

2. Het is een team niet toegestaan om aan een competitiewedstrijd personen te laten deelnemen die geen lid zijn van dat team, of die geen lid zijn van Peelland Dart Bond.

3. Het bestuur is gerechtigd personen die zich voor, tijdens of na een wedstrijd ernstig misdragen, deelneming aan wedstrijden te verbieden.
 

4. Bij overtreding van lid 2 of 3 van artikel 22 kan een boete van ten hoogste € 25,00 worden opgelegd, ongeacht de in het wedstrijdreglement genoemde gevolgen.

5. Het is leden van Peelland Dart Bond niet toegestaan deel te nemen aan een competitie, georganiseerd door een andere lidorganisatie, eveneens aangesloten bij de NDB.

WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 23

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens een door het bestuur op te stellen wedstrijdreglement. Dit reglement bevat ook bepalingen van administratieve aard.

2. Dit wedstrijdreglement dient, evenals de hierin aan te brengen wijzigingen voor goedkeuring aan de eerstkomende Algemene Ledenvergadering te worden voorgelegd. In spoedeisende gevallen heeft het bestuur het recht wijzigingen met onmiddellijke ingang van kracht te laten worden, zonder de benodigde goedkeuring af te wachten.

3. De spelregels moeten zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het wedstrijdreglement van de Nederlandse Dart Bond.

4. Op niet naleving van de bepalingen van het wedstrijdreglement kan het bestuur financiële boetes, aftrek van wedstrijdpunten en andere strafbepalingen opleggen, zie artikel 15, huishoudelijk reglement.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24

1. Ieder lid wordt geacht de statuten, het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement en de officiële mededelingen, gepubliceerde wijzigingen en aanvullingen hiervan, te kennen.

2. Door toetreding tot de Peelland Dart Bond verklaart ieder lid dat hij of zij met de geldende regels akkoord gaat.

3. In geval van geschil over uitleg van bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement en de besluiten van de Algemene Ledenvergadering en ook wanneer de statuten, het huishoudelijk reglement en het wedstrijdreglement geen voorziening hebben getroffen, beslist het bestuur voor zover deze beslissing niet aan een ander orgaan is opgedragen.

4. dd. 04.06.2014  De statuten, het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement, officiële  mededelingen staan ter inzage op de officiële PDB site.

Artikel 25

1. De Algemene Ledenvergadering kan elk artikel van het huishoudelijk reglement of het wedstrijdreglement buiten werking stellen. Hiervoor is tenminste een tweederde meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereist.

2. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement en het wedstrijdreglement kunnen slechts worden aangebracht door de Algemene Ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldige uitgebrachte stemmen.

2b dd 26.05.2011 Voorstellen m.b.t. wijzigingen in huishoudelijk- en wedstrijdreglement worden voor minimaal 3 jaar aangenomen.

3. Het voorstel(len) van wijziging(en) moet worden vermeld in de uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, zie de statuten Artikel 12 lid 4. Het besluit van wijziging moet gepubliceerd worden in het officiële dartsorgaan. De secretaris is verplicht de wijziging met vermelding van datum aan te tekenen in het officiële exemplaar van dit huishoudelijk reglement.

4. Dit huishoudelijk reglement treed onmiddellijk in werking na aanneming in de Algemene Ledenvergadering en vervangt alle voordien van kracht zijnde huishoudelijke reglementen.